Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals, facilitades mitjançant el present formulari, és responsabilitat de la FUNDACIÓ AGBAR, amb CIF G-58120353 i domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat.


En cas que tinguis algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les teves dades de caràcter personal, pot posar-te en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPO) a l'adreça electrònica dpofundacioagbar@agbar.es

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?

Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de registrar-te, gestionar i donar-te accés al contingut del programa educatiu AQUALOGIA, així com, per fer un seguiment de la realització de les activitats i el temps emprat en aquestes.


Les dades personals seran tractades per la Fundació Agbar per a les finalitats indicades mentre siguin necessàries. Quan finalitzi el període de temps, la Fundació Agbar conservarà les dades personals bloquejades durant el període previst en què hi pugui
haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament de les dades personals. Quan expirin les esmentades responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?


La base jurídica per al tractament de les teves dades personals és l’execució d’un contracte, en acceptar les condicions d’ús que regeixen l’accés al contingut del programa educatiu AQUALOGIA.

Quines mesures de seguretat s’han implementat per protegir les dades personals?


La Fundació Agbar tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d’aquestes i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les teves dades personals per ajudar a Fundació Agbar amb alguna de les seves tasques?


La Fundació Agbar compta amb diferents proveïdors que l’assisteixen, en la seva condició d’encarregat de tractament, en l’execució de les diferents tasques relacionades amb l’emmagatzematge, suport de sistemes informàtics. Tots ells compleixen els requisits legals exigibles als encarregats del tractament.

La Fundació Agbar té com a sotsencarregat de determinats serveis a Microsoft Ireland Limited i a Microsoft Corporation, radicada aquesta última a EEUU. En el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a EEUU, aquesta és lícita ja que s’han establert garanties adequades per protegir les teves dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i acord suplementari declarat adequat per resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Es comuniquen les teves dades a tercers perquè les utilitzin per
als seus propis fins?


Les teves dades personals es comunicaran a tercers únicament si és necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.


Quins són els teus drets?

Dret

En què consisteix?


Dret d’accés


Consultar quines dades personals tenim sobre tu.


Dret de rectificació


Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes o incompletes.


Dret d’oposició


Sol·licitar que no tractem les teves dades personals de per algunes finalitats concretes.


Dret de supressió


Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.


Dret de limitació


Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.


Dret de portabilitat


Sol·licitar que et fem entrega en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.


Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defendre els teus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es.Per exercitar aquests drets, només cal que ens enviïs una comunicació a la FUNDACIÓ AGBAR, bé per correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu NIF/NIE o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar podrà requerir-te que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.