Llista de polítiques actives

Nom Tipus Consentiment de l'usuari
CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB Política del lloc Tots els usuaris
POLÍTICA DE PRIVACITAT Política de privacitat Tots els usuaris
POLÍTICA DE COOKIES Altres Tots els usuaris

Resum

Aquest lloc web pertany a FUNDACIÓ AGBAR, Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a Carretera de Sant Joan Despí, número 1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, NIF G-58.120.353, inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya sota el número 269.

L’accés i ús del lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR atribueix a qui ho realitza la condició “d’usuari” que accepta plenament i sense reserves les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, en el seu cas, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació a determinats serveis i condicions del lloc web. Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents condicions generals, haurà d’abstenir-se d’accedir al lloc web i d’operar a través del mateix.


Text complet de les condicions d'ús

I. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’ús del present lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en el mateix. L’accés i/o ús del lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR per part de l’usuari implica que aquest accepta plenament les presents condicions generals, així com, en el seu cas, les condicions particulars relacionades amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II. ÚS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts d’acord amb la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o nocives contra la FUNDACIÓ AGBAR o qualsevol tercer.

L’usuari serà responsable del compliment de les obligacions a les que queda sotmès en virtut de les presents condicions generals i de la llei en relació amb la utilització dels serveis. FUNDACIÓ AGBAR es reserva el dret a denegar la utilització dels serveis i a retirar les informacions, dades, arxius i demés continguts posats a disposició de l’usuari, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

III. DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codis font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etc) estan en possessió de FUNDACIÓ AGBAR, com a titular o com a cessionària o licenciataria, està autoritzada per fer ús de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial del lloc web, fent expressa reserva dels mateixos, per quant queda expressament prohibida la reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l’autorització prèvia i expressa de FUNDACIÓ AGBAR tot això de conformitat amb allò previst en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Així mateix, els drets d’explotació sobre el present lloc web i qualsevol dels seus elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública, pertanyeran, amb caràcter exclusiu, pel màxim període de temps legalment establert i per a tot el món, a FUNDACIÓ AGBAR.

L’usuari no podrà utilitzar les marques registrades sota titularitat de FUNDACIÓ AGBAR, logos, noms comercials, dissenys, així com qualsevol altre signe distintiu de FUNDACIÓ AGBAR sense el previ i exprés consentiment d’aquesta. L’usuari s’abstindrà d’emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d’accedir o alterar la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari pel lloc web o la utilització de serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renuncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial de dits drets per part de la FUNDACIÓ AGBAR. Així mateix, el usuari es compromet a fer un ús responsable dels continguts accessibles al lloc web, garantint l’estricte compliment de la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, comprometent-se a realitzar un ús legítim de tals continguts. Per a preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, si un usuari o un tercer considera que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar-ho a la FUNDACIÓ AGBAR.

IV. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FUNDACIÓ AGBAR no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per:

· La falta de disponibilitat, de continuïtat, d’accés, manteniment i bon funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.

· La falta d’utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.

· L’ existència de virus, programes maliciosos o amb continguts perjudicials. La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió per part dels usuaris dels continguts.

· L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic d’aquest lloc web, els seus serveis o continguts per part dels usuaris.

· La no legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

· L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR.

FUNDACIÓ AGBAR declara que adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus, no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són sencerament fiables i que, per tant, FUNDACIÓ AGBAR no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos. L’usuari és conscient i accepta que l’ús de les funcionalitats del lloc web te lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. FUNDACIÓ AGBAR no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis, ni la utilitat dels mateixos per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat. FUNDACIÓ AGBAR no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, i de l’accés als continguts i a les suspensions del servei. FUNDACIÓ AGBAR podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol servei. FUNDACIÓ AGBAR no assumeix responsabilitat alguna pel contingut o serveis que existissin en els enllaços als que pogués accedir des del lloc web.

V.HIPERENLLAÇOS I LLOCS ENLLAÇATS

Qualsevol hiperenllaç o vincle entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR estarà sotmès a les següents condicions:

· No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web de la FUNDACIÓ AGBAR.

· No s’establiran vincles que no portin a la pàgina principal del lloc web ni es crearà un navegador o un marc sobre les pàgines del lloc.

· La pàgina web on s’estableixi el hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, ròtol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres distintius pertanyents a FUNDACIÓ AGBAR.

· FUNDACIÓ AGBAR no és responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es realitzi el hiperenllaç ni de les informacions i manifestacions que s’incloguin. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

VI. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

FUNDACIÓ AGBAR podrà modificar les presents condicions generals, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en que apareix aquest Avís Legal. FUNDACIÓ AGBAR podrà donar per finalitzat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap tipus d’indemnització. Així mateix, sempre que ho consideri oportú, FUNDACIÓ AGBAR podrà modificar unilateralment i sense previ avís la estructura i el disseny del lloc web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o de l’ús del lloc web.

VII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. FUNDACIÓ AGBAR i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre jurisdicció que pogués correspondre’ls i es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a resoldre qualsevol qüestió i exercir qualsevol acció derivada de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts. Això inclou la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de lo aquí establert.Resum

T’informem que el responsable del tractament de les dades personals que ens comuniques, és la FUNDACIÓ AGBAR, que les utilitzarà per registrar-te, gestionar i donar-te accés al contingut del programa educatiu AQUALOGIA, així com, per fer un seguiment de la realització de les activitats i el temps emprat en aquestes. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i altres drets, així com obtenir informació addicional a la política de privacitat.

Text complet de les condicions d'ús

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals, facilitades en el moment d’accés al programa educatiu AQUALOGIA, són responsabilitat de la FUNDACIÓ AGBAR, amb CIF G-58120353 i domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat.

En cas que tinguis algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les teves dades de caràcter personal, pot posar-te en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPO) a l'adreça electrònica dpofundacioagbar@agbar.es

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? Durant quant de temps?

Les teves dades personals seran tractades amb la finalitat de registrar-te, gestionar i donar-te accés al contingut del programa educatiu AQUALOGIA, així com, per fer un seguiment de la realització de les activitats i el temps emprat en aquestes.

Les dades personals seran tractades per la Fundació Agbar per a les finalitats indicades mentre siguin necessàries. Quan finalitzi el període de temps, la Fundació Agbar conservarà les dades personals bloquejades durant el període previst en què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament de les dades personals. Quan expirin les esmentades responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base jurídica per al tractament de les teves dades personals és l’execució d’un contracte, en acceptar les condicions d’ús que regeixen l’accés al contingut del programa educatiu AQUALOGIA.

Quines mesures de seguretat s’ha implementat per protegir les dades personals?

La Fundació Agbar tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d’aquestes i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les teves dades personals per ajudar a Fundació Agbar amb alguna de les seves tasques?

Fundació Agbar compta amb diferents proveïdors que l’assisteixen, en la seva condició d’encarregat de tractament, en l’execució de les diferents tasques relacionades amb el desenvolupament de la plataforma, gestió d’usuaris. Tots ells compleixen els requisits legals exigibles als encarregats del tractament.

La Fundació Agbar té com a sotsencarregat de determinats serveis a Microsoft Ireland Limited i a Microsoft Corporation, radicada aquesta última a EEUU. En el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a EEUU, aquesta és lícita ja que s’han establert garanties adequades per protegir les teves dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i acord suplementari declarat adequat per resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Es comuniquen les teves dades a tercers perquè les utilitzin per als seus propis fins?

Les teves dades personals es comunicaran a tercers únicament si és necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.

Quins són els teus drets?

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre tu.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les teves dades personals de per algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que et fem entrega en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defendre els teus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es.


Per exercitar aquests drets, només cal que ens enviïs una comunicació a la FUNDACIÓ AGBAR, bé per correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.es, o bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat, amb la referència "Protecció de dades". La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu NIF/NIE o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar podrà requerir-te que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.


Resum

Una cookie és qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal · lació. Aquests fitxers són remesos a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en un web.

Text complet de les condicions d'ús

Una cookie és qualsevol tipus d'arxiu o dispositiu que es descarrega en el terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l'entitat responsable de la seva instal · lació. Aquests fitxers són remesos a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en un web.

Existeixen diferents tipus de cookies en funció del termini de temps que romanen activades, podent ser de sessió o permanents; les primeres estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a un lloc web i expiren quan l'usuari tanca el navegador; en les segones, les dades s'emmagatzemen en l'equip i poden ser accedits i tractats durant el temps que decideixi el responsable de la cookie.

El web de fundacioagbar.org fa ús de cookies tant de sessió com permanents.

Així mateix, segons la seva finalitat, hi ha els següents tipus de cookies:

Tipus de cookies Finalitat
Cookies analítiques Permeten al seu responsable el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web a què estan vinculades. La informació obtinguda s'utilitza en el mesurament d'activitat dels llocs web per tal d'introduir millores a partir de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris. Es tracten dades agregades amb una finalitat estrictament estadística i permeten introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.
Cookies de personalització Permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, per exemple l'idioma, el tipus de navegador o la configuració regional.
Cookies publicitàries Permeten la gestió eficient dels espais publicitaris inclosos en un lloc web. Així mateix les anomenades de publicitat comportamental emmagatzemen informació el comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació dels seus hàbits de navegació, per tal de desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest.
Cookies tècniques Permeten a l'Usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització dels serveis posats a disposició en les mateixes.

A continuació s'especifiquen les cookies que utilitza aquest lloc web, així com la finalitat de cadascuna d'elles:

Cookies per a navegació

Aquestes cookies serveixen per a la navegació de l'usuari durant la sessió, recordar les seleccions realitzades, les pàgines del nostre lloc web visitades, etc.

Denominació Finalitat
User selection Emmagatzemen els valors seleccionats per a la sessió per l'usuari com l'idioma
Cookies per a anàlisi de navegació

Aquestes cookies obtenen informació genèrica sobre els accessos de l'usuari al lloc web (no al seu contingut) per proporcionar posteriorment informació agregada d'aquests accessos amb fins estadístics.

Denominació Finalitat
Google Analytics (third-party cookie) Permeten fer un seguiment del lloc web mitjançant l'eina Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web. Algunes de les dades emmagatzemades per a l'anàlisi són: el nombre de vegades que l'usuari ha visitat el lloc web, dates de la primera i l'última visita de l'usuari, durada de les visites, pàgina des de la qual l'usuari ha accedit al lloc web , motor de cerca que l'usuari ha utilitzat per arribar al lloc web o vincle que ha seleccionat, lloc del món des del qual accedeix l'usuari, etc. La configuració d'aquestes galetes està predeterminada pel servei ofert per Google, per la qual cosa us recomanem que consulteu la pàgina de privadesa de Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html per obtenir més informació sobre aquestes cookies i com deshabilitar.

Deshabilitar les cookies

L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.

 • Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració.
  Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft.
 • Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada.
  Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.
 • Chrome:Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.
  Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.
 • Safari: Preferències -> Seguretat.
  Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.

Si es deshabiliten les cookies, algunes funcionalitats del web quedaran deshabilitades, per exemple, romandre identificat, rebre informació adreçada a la seva localització o la visualització d'alguns vídeos.

El web de fundacioagbar.org pot modificar aquesta Política de cookies en funció de les modificacions legislatives o a fi d'adaptar-la a les instruccions dictades per la Agències Espanyola de Protecció de Dades, per la qual cosa es recomana als Usuaris que la consultin periòdicament.